Referat af NSL bestyrelses møde den 15. marts 2017

.

Tilstede: Jesper Walli Pedersen, Jørgen Pedersen, Benny Harvitz, Jesper Dose.

Fraværende: Tommy Petersen, Margot Hansen, Hanne Bruun.

 1. Underskrifter af Generalforsamlings referat.
 2. Konstituering:

Formand. Jesper Walli Pedersen

Kasser. Benny Harwitz

Næst Formand. Tommy Pedersen

Sekretær. Jesper Dose

 • Øvrig medlem Jørgen Petersen.

Supplant. Margot Hansen

Supplant. Hanne Bruun

 

 1. Punkter af interesse og opfølgning på generalforsamlingen:

Forslaget om afholdelse af fastelavns arrangement i NSL for alle medlemmerne, fik opbakning og kunne det afholdes sent på fredag, ville der nok være flere der kunne deltage.

Der er stadig dialog i gang med GK om overtagelse af en af de kommunale broer, samt disponeringsretten af Rossings Have.

 

 1. Oversvømmelse.

Status på stormflods sikrings arbejde af den ældste del af klubhuset er at JF Totalbyg har fået materialer til fundaments forøgelsen og tætning, arbejdet er påbegyndt som tilbudt.

 

 1. Arbejdsopgaver / bestyrelses ansvarsområde.

Græs pleje. JP.

Sejlerskole. JP.

Bygninger & broer. Jesper Dose.

Joller & påhængsmotorer. Tommy Pedersen.

Hjemmeside & Facebook. JWP

Festudvalg. HB

Kapsejlads. JWP

Guldborgsund kommune. JWP

Ansøgninger. BH

Bådpladser. BH

Medlemmer. BH

Optagning og søsætning. MH

 • Øl & Vin. BH

Rengøring. JWP /BH?

 

 1. Arrangementer/bestyrelses ansvarsområde.

Arbejdslørdage. JD/JP?

Pinsetur. MH

Forslag om 1.dags/flere dags tur med flest mulige både til Gedser via evt. Rødsand.

Two-Star & Rødsand Rundt. JW

Sankt-Hans. HB

Sandemann Cup. MH

 

 1. Arbejdslørdage.

Rengøring af klubhus & skure.

Fliser ved mastekran rottesikring.

Sprøjtning af broer.

Ny beklædning af op haler spil hus.

Udskifte rådne brædder på bro.

Male stakit.

Reducere skabe i skur til nuværende behov.

Sikre / fastgøre nordlige bro ved højvandet.

Opsætte ny el stander på brohoved.

 

 1. Skolebåd / delebåd / Nye tiltag. Sonny Kallehave kommer kl. 20:00 med oplæg.

Sonny har skolebåds instruktørmøde tirsdag den 21 marts. Og planer om indkaldelse i april ved opslag & pressemeddelelse til nye interesserede skolebåds elever til sæsonen.

Og hvis der kunne sejles i 3. folkebåde kunne undervisningen sikkert foregå på en fastlagt sejldag om ugen, i stedet for flere dage om ugen.

Sonny ville tale med Tommy Pedersen om der var ønske og planer om tilsvarende hverve arrangement til ungdomsafdelingen.

Sonny havde også planer om Matchrace / Speedrace med 2 – 3 folkebåde for omegnens interesserede firmaer, og havde lavet udkast til opslag / pressemeddelelse.

Sonny havde også planer om at samarbejde med andre sejlklubber i nærheden om fællesarrangement med skole folkebåde, med kapsejlads og fælles spisning og hygge over en weekend i juni.

Et forslag om at lave praktisk kapsejlads kursus i Folkebåde for interesserede sejler på vandet, hvor teori og praksis kunne udføres var også i overvejelserne.

 

Dele /anparts folkebåd. Sonny ville gerne se om der var tilslutning / interesse for at dele sin folkebåd op i anparter, således at flere kunne gå sammen om ejerskabet af hans folkebåd. Således at folkebåden kunne blive i NSL og gøre gavn for klubben og flere der ønskede en sådan delebåd.

 

Bestyrelsen tilsluttede sig helt til de gode initiativer Sonny havde i planer om og BH ville se på og hjælpe med de opslagsudkast, således at budskabet om sejlads / sejlerskole til firmaer og personer kunne blive mere attraktiv.

 

Bestyrelsen ville også give tilsagn om NSL deltagelse med anpart i Folkebåden på ca. 1/3 del til ca. 15.000 kr.

 

 1. Under Evt.

BH ville få lavet historisk tekst opslag hos MYTEK på Dansk, Tysk og Engelsk. Til det opfiskede Anker der er placeret øst for klubhuset. (JD laver stativ, når tekstplade er lavet)

JWP vil tale med Frauke Hofmann om der var mulighed for at oversætte en del på hjemmesiden til tyske gæstesejlere. 

BH ville sørge for at opdatere opslagstavle med nye oplysninger.

JWP ville tage initiativer til at få flere NSL både med ud at sejle om onsdagen til kapsejlads, evt. med forskudt start og mindre om Sejlings bane. Således at der kunne deltage flere til efterfølgende spisning og hygge i klubhuset.

BH spurgte ind til familie medlemskab i NSL. Der omfatter 2 voksne over 18 år, og husstandens børn under 18 år.

 

 

 

   

Referat af Generalforsamling i Nysted Sejlklub den 25. februar 2017.

 

Formand Jesper Walli Pedersen.

Kasser Jørgen Elgaard.

Tommy Pedersen.

Jørgen Pedersen. (fraværdende)

Henning Andersen. (fraværende)

Supplant Margot Hansen.

supplant / referent Jesper Dose.

Formand Jesper W. Pedersen byder velkommen til de frem mødte.

JP byder 6. nye medlemmer velkommen i NSL. (Søren Raahauge Nielsen, Morten Nielsen, Morten Olsen, Heidi Vestergaard, Kirsten Wulff, Anders Jensen)

Der er et medlem der er afgået ved døden Orla Johansen, JP beder de fremmødte om at rejse sig og mindes Orla med 1 minuts stilhed.

JP meddeler at klubben er vært ved kaffe / kringle – øl & vand.

PKT. 1. på dagsorden er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Flemming Henriksen, JP spørger om der er andre forslag? Flemming Henriksen vælges.

FH takker for valget og gør opmærksom på og beder forsamlingen følge god orden og skik under generalforsamlingen. Og går videre til.

PKT. 2.    Bestyrelsens beretning for det forløbende år.

Formand JP beretter.

Endnu et år er gået, og der er taget hul på et nyt og forhåbentlig spændende år.

Der er i bestyrelsen afholdt 6 møder siden sidste generalforsamling.

Bådene kom i vandet i april, vejeret i året har været delvis med os, og vi havde en  dog en blæsende sommer.

Omkring årets arrangementer:

Film aften blev aflyst.

Eftersøgningssejlads blev desværre ikke til noget.

Pinsetur til Femø, blev til Guldborg pga. blæst.

Two Star kapsejlads blev afholdt.

Sankt Hans var ikke til fender fest i år.

I august sejlede vi kapsejlads Rødsand rundt. Jørgen Pedersen fik lov at beholde sin grund på Rødsand.

I september lagde vi som sædvanlig telt til Sandemannn Cup, med deltagelse af 3 både fra NSL. Tommy Pedersen klarede sig flot med en 3. plads i sin klasse.

Match race i Nordet med 3. folkebåde, hvor det var højvandet til gavn for sejladsen.

I december var der Gløgg i Klubhuset.

I januar holdte Rolf Nielsen et interessant foredrag omkring Øllets historie, det var rigtig spændende med tapas og forskellige Carlsberg øl, halvdelen af øllet var sponsoreret af Carlsberg.

I hver måned fra november til april er der madlavning for finere bådsmænd. Blandt andet med spændende vegetarmad a la Dave som stod for menuen.

I vinter halvåret har der været sild på menuen hver den 1. lørdag i måneden.

Omkring Klubben:

Der har været vedligeholdelse i forbindelse med arbejdslørdag.

Der er blevet slået pæle i vifte og bag de fire yderste både.

Der er lavet brohoved.

Lagt de sidste fliser / sf sten.

Der er startet sejlerskole, og der har været 9 elever igennem.

Hjemmesiden kører godt og der har været omkring 15.000 besøgende på siden.

Der har været møde med Guldborgsund kommune omkring ideer til uddybning mv.

Fremtid:

Sejlerskole for nye og gamle medlemmer der er 6 – 7, hvoraf de 5 gerne skulle blive nye medlemmer.

Arbejdslørdag den 29 april 2017, starter som sidste år med morgenmad.

Møde med GK i foråret omkring Rossings have, og fremtid for Nysted Havn mv.

Der er fortsat samtaler med DTU Aqua omkring mulig etablering af ”muslingefarme”

Økonomi:

Økonomi vil JP ikke komme ind på, det tager kasser Jørgen Elgaard senere.

Bestyrelsen er blevet enig i at nedlægge alle udvalg på nær ungdoms udvalg, og græsslånings hold/udvalg. Bestyrelsen beder i stedet for medlemmerne om hjælp ved forskellige arrangementer, hvis der er arbejdsopgaver med videre. Det betyder at medlemmerne i bestyrelsen for hver et ansvarsområde at varetage.

Pedellen nedlægges også efter eget ønske.

Ud over disse aktiviteter, JP har omtalt er der ungdomsafdeling og kapsejlads som Tommy Pedersen og Jørgen Elgaard vil berette om.

Dirigent FH spørger om der er? til formandens beretning. Det er der ikke og beretningen godkendes med klapsalve.

Dirigent FH overlader ordet til ungdomsudvalg ved Tommy Pedersen der beretter.

Der er ca. uændret antal på 9. ungdomssejlere.

Der sejles hver tirsdag, Christian Bruun er udtrådt som instruktør, og Jesper Jacobsen er indtrådt.

Der sejles en gang pr. måned om torsdagen, hvor det mest er træning og øvelse i kapsejlads.

Rødsandsturen med ungdomssejlere og forældre blev aflyst og erstattet af en tur til Holten strand med grillmad og hygge.

Fastelavns tøndeslagning var blevet afholdt

Tidligere ungdomssejler Steffan Jørgensen, havde en klubaften underholdt med spændende billeder og fortælling fra sommer togt som værnepligtig på Konge skibet Dannebro.

Samarbejdet med andre sejlklubbers ungdomssejlere vil blive genoptaget i løbet af sommeren.

Ungdomsafdelingen har fået tilført 2 nyere optimistjoller til erstatning for ældre udslidte joller.

Forsamlingen klappede for beretningen.

Jørgen Elgaard afgav beretning fra kapsejlads området:

Der har været afholdt onsdags kapsejladser, med point score.  Og i år, vandt Jørgen Elgaard.

Two Star sejladsen blev vundet af Sonny Kallehave i Folkebåd.

Rødsand Rundt blev afholdt som respit sejlads, med meget udfordrende vindforhold, og Jesper Walli Pedersen vandt.

3. både fra klubben sejlede med i Sandemann Cup, hvor Tommy Pedesen fik en flot 3. plads i sit løb.

Efter hver kapsejlads afholdes der social sammenkomst og spisning i klubben, som er for alle medlemmer, selvom man ikke har deltaget i kapsejlads.

Forsamlingen klappede for kapsejlads beretningen.

Dirigent FH henledte til

PKT 3. Forlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.

Kasser Jørgen Elgaard startede med at berette at klubben bestod af 49 mandlige, 37 kvindelige, 9 ungdomssejlere, 8 passive som gav tilsammen 110 medlemmer.

Der havde i sæsonen været 260 gæstesejlere.

Herefter gennemgik JE vedlagte regnskab meget grundigt, og patentligt opdeling af de forskellige underkonti.

Og afsluttede med at regnskabet var blevet revideret og godkendt af billags kontrollanterne Benny Harwitz og Karl Krarup.

Dirigent FH spurgte om der var? til regnskabet, det var der ikke, og regnskabet kunne godkendes af forsamlingen.

PKT 4. Budget til det kommende år til godkendelse.

Kasser JE fortalte at der på trods af delvis ledige bådpladser næsten var indkommet de budgetteret indtægter.

Stormflodsrådet havde efter stormflod den 4. januar. Godkendt reparation af skader på den laveste og ældste del af klubhuset for ca. 97.000 kr. Tilbud / overslag fra Jens Frederiksen Totalbyg på 87.521 kr. var modtaget og accepteret til udbedring af og stormsikring af den laveste del af klubhuset.

Herefter gennemgik JE de enkelte poster på Budgettet.

FH spurgte om der var? til Budgettet, det var der ikke, budgettet godkendt med klapsalver.

PKT. 5.   Behandling af forslag til bestyrelsen og eventuel indkommende forslag.

Der var ingen indkommet forslag til bestyrelsen.

PKT. 6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det blev godkendt af forsamlingen.

Formand JP foreslog at der nu blev afholdt 15 minutters kaffe og kage pause.

PKT. 7. Valg.

Formand på valg lige år.

Kasser på valg ulige år. JE ønsker ikke genvalg. Benny Harvitz foreslået, accepteret og enstemmigt valgt af forsamlingen.

Henning Andersen ønsker ikke genvalg. Suppleant Jesper Dose foreslået, accepteret og enstemmigt valgt af forsamlingen.

Forslag til ny suppleant var Hanne Bruun, der indtræder i bestyrelsen.

Jørgen Elgaard foreslås som billags kontrollant, der accepteres og enstemmigt valg af forsamlingen.

PKT. 8. Festudvalget.

Bestyrelsen foreslog at festudvalget nedlægges, og at medlemmerne klarer opgaverne løbende.

Det blev enstemmigt accepteret og godkendt af forsamlingen.

PKT. 9. Ungdomsudvalg.

Forsætter uændret med Tommy Pedersen og Jesper Jacobsen. Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

PKT. 10. Eventuelt.

JE foreslog at Generalforsamlingen skulle starte kl. 16:00, så man efterfølgende kunne afslutte generalforsamlingen med varm mad spisning i klubhuset.

Steen ? foreslog at den nye bestyrelse kunne tage forslaget op på bestyrelses møde.

Heidi Pedersen foreslog at bestyrelsen arrangerede fastelavns tøndeslagning som tidligere for både voksne og ungdomssejlere til næste år. Det forslag ville bestyrelsen tage op på møde.

Formand JP vil fra bestyrelsen sige tak til festudvalget, som udfører et kæmpe arbejde, de har en finger med i næsten alle arrangementer.

Tak til madholdet til onsdags kapsejladserne.

Tak til Sonny vedr. hjemmeside og lidt facebook.

Tak til Christian som sørger for kolde drikke.

Til Dan og Christian for rengøring i klubhuset.

Tak til afgående Karen Larsen, Visevært Arne Andersen, (Henning Andersen) og Jørgen Elgaard.

Benny Harvitz takkede for valget til ny kasser, og ville gøre sidt bedste og prøve at leve op til den omhug, patentlige og detaljeret omhug som Jørgen Elgaard havde udvist, men ville nok gøre regnskabet mere digitaliseret, og glæde sig til samarbejdet.

Sonny Kallehave fortalte at den nye hjemmeside ville overgå til Jesper Jacobsen og opfordrede til at fremsende billeder og materiale til hjemmesiden.

Sonny viste billeder fra året der var gået i klubben, med efterfølgende klapsalve.

FH kunne konstatere at der ikke var mere til Generalforsamlingen.

Der sluttede kl. 15:30.   

Referat fra NSL bestyrelsesmøde 2016

Jesper Walli Pedersen

Jørgen Elgaard

Jørgen Petersen

Tommy Pedersen

Jesper Dose

Afbud:

Henning Andersen

Margot Hansen

Dagsorden:

1. Underskrift af sidste referat.

2. Siden sidst.

3. ”Uddybning” info.

4. Harba vedhæftet info.

5. Evt.

Punkt :

1. Underskrifter uden bemærkninger.

2.  JWP fortalte. Man vil ikke ansøge Lollandsfonden i år,da man ikke var kommet i betragtning de forrige år, og ikke er kunde i Danske bank. Man vil ansøge DMI fonden når det bliver annonceret.

Wayfare jollen bruges pt. meget lidt, den har kun været ude at sejle 2 gange i år. Der var enstemmigt forslag til indkøb at full cover dækken, samtidig skal der findes pris på  ophalervogn, som skal gøre det nemmere at håndtere jollen ved i- og optagning.          Jørgen Elgaard tager sig af dette.

JWP vil kontakter Carlsberg for at høre om sponsorater eller andre muligheder, da man ikke er tilfreds med den høje betaling, der er på øl og vand til flaskeautomaten, der ejes af Carlsberg.

Til Sandemann CUP vil Cristian Bruun stå for telt opsætning. JD har klargjort el materiel og kulørte lamper.  Arne Andersen sørger for  opsætning. Det ser ud til at 4 både fra Nysted vil deltage. Bendix fra havnen, JWP, TP og Hugo. Margot havde pt. ikke fået fat i Reinholdt for at høre om mulighed for deltagelse af både fra Vikingen.

JD undersøger pris på 10 borde bænke sæt i Harald Nyborg til arrangementet.

3.  JWP fortalte, at Guldborgsund kommune ville tage uddybnings forslaget med til næste udvalgsmøde, og evt. indkalde NSL til et formøde herom. JE fortalte at han stadig arbejder på ”snehegns” løsningen med oprensning og oppumpning.

4.  Med hensyn til Herba løsning med bookning af pladser og betaling via mobil Pay til klubben, mente bestyrelsen, at det ikke rigtigt kunne komme til at fungere, da  man ikke havde en permanent havnefogede, og at gæste kontrol normalt foregik kort tid om aftenen. Det vil blive undersøgt om Mobil Pay med fordel kan bruges til betaling i klubben, til gæsteplads leje, ophaling, vin mm. 

5. Møntbetaling til brusebad fungerer ikke,  JD undersøger vandspare tryk til bruseren, således at møntautomat kan nedtages.

Da sommerfesten er lagt sammen med kapsejladsen Rødsand rundt, vil bestyrelsen arbejde på, at der næste år vil blive lavet en tilsvarende tursejlads samme dag for motorsejlere, mindre sejlbåde og motorbåde inden for Rødsand. Således at skibene på de 2 sejladser mødes på sidste del inden indsejlingen til Nysted.

Det vil kunne få flere både ud at sejle samme dag til sommerfesten.

Man vil også i forsommeren 2017 programsætte en fælles frokost tur til Gedser, med evt. stop ved Rødsand (hvis vejret tillader dette)

Referat fra NSL bestyrelsesmøde 2016 - 9. Juni i NSL

Referat fra NSL bestyrelsesmøde, - Onsdag 16. marts

2015 - Beretning

2016 - NSL generalforsamling

Vedtægter for Nysted Sejlklub

NSL bestyrelsesmøde 10 februar 2016

Seneste NYT

28-Februar-2016

Generalforsamling 2016

Referat 2016