Referat af bestyrelsesmødet d. 19.8.21 kl 19.00
Tilstede: Jesper W, Jørgen, Tommy, Hanne og Gitte(ref)
1. Underskrift af referat
Underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
2. Siden sidst
 Guldborgsund kommune er rykket for møde omkring overdragelsen af broen
 Guldborgsund kommune er også rykket for møde omkring samarbejdsaftalen
som udløber og derfor skal fornyes, Den handler om søsætning, økonomi osv
 Arne har overtaget funktionen med bestilling af øl, vand og vin samt automaten
 Hajkutter-match-race var planlagt til 31.7, men blev aflyst p.g.a vejret.
3. Baltic Race,
 NSL skal sælge øl og pølser på broen ved Vikingen i dagene 25.8 til 28.8. Jesper
W sørger for at alle vagter besættes.

4. Sandemann
 Der er 5 både fra NSL der deltager i kapsejladsen Sandemann.
 Jepser W bestiller telt, som sættes op. Hertil skal der bruges hjælpere fra NSL
 Der kræves coronapas ved deltagelse i teltet og mindes om at tjekke de tyske
regler for de både der sejler dertil

5. EVT
 Havnefogedfunktionen – Vi oplever at enkelte både overser skiltet
om betaling i klubhus, og derfor betaler til Nysted Havn i stedet. Vi undersøger
hvad der står i ”Havnelodsen” og om der kan gøres yderligere
Laves der aftaler med gæstesejlere skrives de i bogen, så alle er orienteret.
Der findes ingen rabatmuligheder
 Havnenyt- reminder til alle om at komme med forslag og indslag til bladet
havnenyt.
Jørgen skriver om deltagelsen i Baltic Race som deltagende båd og Jesper W
som medarrangør
Send gerne jeres historier/indslag til Charlotte Wittrock eller Gitte Helver
 Ekstrabetaling for dem som bor i bådene? – Da
strømforbruget er steget, drøftes det om dem som bor i bådene om sommeren

skal betale lidt ekstra for strøm. Dette vælger vi i bestyrelsen ikke at gøre eller
forfølge yderligere.
 WHFkursus – Der er et ønske om at lave et WHFkursus i NSL til vinter.
Overskydende pladser kan evt tilbydes til sejlklubber i SIG (Guldborgsund
kommune). Gitte undersøger muligheder
 Når vi flager – Det drøftes om vi skal have en flagmand. Dette vurderes
dog ikke nødvendigt. Vi ønsker dog, at alle ved hvorfor der flages både på hel og
halv og opfordre dem der sætter flag til at skrive årsagen på opsatte
whiteboard. Tommy køber whiteboard til vigtig info, som sættes under
pokalskabet.
 TV – ønske om tv i stedet for projekter, da det giver bedre billede. Jørgen
undersøger pris
 Festudvalg – Sommerfesten 2021 springes over. Afriggerfesten er planlagt
til 30.10.21. Tilmelding kommer.
Ønske om et billedshow at årets begivenheder og sejladser, så har du billeder vi
må vise fra din sommer kan de sendes til Tommy, som sammensætter og viser
til afriggerfesten
 Køleskab – drøftelse øl/vand og mad i køleskabet i depotrum
 Formanden – gør opmærksom på at han ikke ønsker genvalg til
formandsposten til generalforsamlingen til februar 22.
 Grill – festudvalget/madholdet gør opmærksom på at grillen er ved at være
godt slidt og er meget svær at tænde. Tommy tilbyder at kigge på om den kan
laves eller om der skal købes en ny.

Referat af NSL Generalforsamling fredag den 4. juni 2021 kl. 16:30.
Bestyrelse: Formand Jesper Walli Pedersen, Kasserer Margot Hansen, Jørgen Petersen, Hanne Bruun, Gitte Helver,
Jesper Dose. Fravær: Tommy Petersen. Deltagende medlemmer ca. 34.

Formand JWP byder deltagerne velkommen, og meddeler at klubben er vært ved en øl eller vand.
1. Punkter på dagsordenen.
1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jørgen Elgaard, som blev godkendt.
2. Bestyrelsens beretning ved Formand JWP.
3. Velkommen til en forsinket generalforsamling, i henhold til vores vedtægter §7 stk. 2 skulle den være
afholdt i februar, men pga. Corona kan den først afholdes nu.
Så er endnu et år gået, og vi tager hul på et nyt og forhåbentlig et godt og spændende år.
I 2020 har der stort set ikke været aktiviteter i NSL, året blev ødelagt af Corona.
Der blev holdt én gang lørdags sild, en generalforsamling, 3 gange madlavning, en begrænset sommerfest
samt standerstrygning og endelig blev der sejlet ”lidt” kapsejlads.
Bestyrelsen har holdt 4 møder siden sidste generalforsamling.
Hajkutter, Vegvisir og Sandemann blev alle aflyst.
Vegvisir samarbejdet er ophørt.
Fremtid:
Sejlerskole for nye og gamle medlemmer. 8 er tilmeldt så alle 3 både er ude. Sejlerskolen mangler hjælpere
så er der nogen der har lyst, så sig endelig til.
I år hjælper Tommy, Derk og Greenkeeper til.
Vi prøver, at få gang i ungdomssejlads også om tirsdagen.
Samarbejde omkring ”Matchrace” med folkebåde i Noret ved Hajkutter Festival.
Afløsning for Vegvisir: Guldborgsund Kommune har indgået samarbejde med 6 sejlklubber om projekt
Guldborgsund Baltic Race Kapsejlads, som starter 26. august kl. 17.00 fra Vikingen.
Der er købt et anpartsselskab GrBR ApS, hvor hver klub har indskudt 7.000 kr. ( 42.000 kr.) og
der er modtaget 280.000 kr. fra G.K.
Vi har i SIG talt om, at mange klubber har klikke dannelse, hvilket vi skal blive bedre til at løse, alle skal være
velkommen. I den forbindelse har Gitte Helver udarbejdet en velkomstmappe, således at nye medlemmer
føler sig velkomne.
Alle nye bådejere skulle gerne være tildelt en mentor, jeg er for eksempel mentor for de unge drenge i den
grønne Bianca 28.
SIG har ligeledes sendt en ansøgning om at få fjernet en sten mellem Lergraven og Flatø.
Beretning godkendt.
4. Forlæggelse af regnskab ved JWP. Der viste et overskud på 15.613 kr. og aktiver for ca. 2.632.430 kr. JWP
mente at man skulle nedskrive på en del af aktiverne, så det afspejlede den reelle værdi, det ville
bestyrelsen arbejde på. Regnskab godkendt af forsamlingen.
5. Fremlæggelse af budget for 2021 ved JWP. Budgettet lignede andre års budget, men udviste et underskud
på ca. 19.800 kr. der dels skyldes nødvendig pæle slåning ved mastekranbro og fortøjningspæle. Budget for
2021 godkendt af forsamlingen.

6. Indkommende forslag: Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Der blev vedtaget af forsamlingen.

8. Valg til bestyrelsen. Kasserer Margot Hansen på valg, Jesper Dose på valg, 1. suppleant Hanne Bruun på valg,
og Bilagskontrollant Jørgen Elgaard på valg, ingen modkandidater og alle modtog genvalg.
9. Valg til ungdomsudvalg. Jesper Jacobsen modtog genvalg.

10. Valg til festudvalg. Hanne Bruun, Charlotte Wittrock og Karen Larsen modtog genvalg.
11. Eventuelt: JWP fortalte b.la. at Guldborgsund Kommune skulle holde møde i havneudvalget den 24.6. 2021,
hvor det blev afgjort om NSL kunne overtage den nordlige af de kommunale broer, da GK ikke ville investere
i broen, og NSL mangler dybtvands- og bådpladser, da der pt. er venteliste på bådpladser i NSL.
Se vedlagte fra formand JWP.
Karl Krarup spurgte, hvad årsagen er til at pælene er spidset, hvilket skyldes den hårde kridtgrund, der ligger
under mudderlaget hvor pælene skal slås.
Margot Hansen opfordrede medlemmer til at donere voksne redningsveste til klubben, pga. mangel.
Der blev fra bestyrelsens side forespurgt, om der var flere der ville være med til at hjælpe med bl.a.
Ungdomssejlere, voksensejlads, græsslåning og festudvalg, så var man meget velkommen.
Gitte Helver blev rost for sit store arbejde med udfærdigelse af velkomstfolder til Nye Medlemmer.
Formand afslutter med at bede om hjælp til afvikling af arrangementet Guldborgsund Baltic Race, folk til
græsslåning, medhjælper til sejlerskolen samt gode historier til vores blad.
Tak til madholdet ved kapsejladserne.
Tak til Charlotte og Gitte, som er medlemmer af redaktørudvalget på bladet.
Tak til Greenkeeper vedr. Hjemmesiden.
Tak til Arne for at være pedel.
Tak til Christian, som sørger for kolde drikke.
Tak til Dann og Christian for rengøring og tak til medlemmer, som udfører et arbejde stort som småt i NSL.
Festudvalg, som altid har styr på vores arrangementer.
Tak til Gitte for arbejdet med velkomstmappen og Charlotte for at styre mentorerne.
Tak til alle, jeg har glemt.

NSL Bestyrelsesmøde 4. januar 2021.

Til stede: Jesper Walli Pedersen, Margot Hansen, Tommy Petersen, Jørgen Petersen, Hanne Bruun, Gitte Helver og Jesper Dose.

Siden Sidst: Der er lavet aftale med Guldborg Lolland og Vikingen om 3 Match Race sejladser i Folkebåde over sommeren. Start i NSL den 22/5 Pinse lørdag. NSL vil arrangere musik og ølsalg på dagen, og det forventes at kapsejladsbanen bliver i Noret. Næste sejlads bliver i Vikingen den 19. juni og den 21/8 er det Guldborg Lolland der står for arrangementet. Flere lokale sejlklubber vil blive indbudt til at deltage. Der regnes med 1 – 2 hold pr. klub.

Samarbejdet med Guldborgsund kommune og Morten Brandt om Vegvisir er ophørt. Sejlklubberne taler stadig om evt. anden lignende sejlads arrangement afholdelse.

NSL ansøger om 300.000 kr. Fra Guldborgsund kommune på vegne af de 6 havnefront klubber. Til bl.a. Højtvandssikrings forbedringer og forskønnelse af Nysted havn. Martin Damgaard har lavet et 22 sider oplæg til ansøgningen.

NSL har skænket 400 Euro til Warnov’s ungdomsafdeling, Sandemann Cup ville betale 400 euro til NSL- overskud af sejladsen, som i år blev afholdt i Tyskland på hjemmebane pga. Corona krise., men da vi ikke har ydet nogen indsats pga. Corona krisen og forsamlings forbud, var det en god løsning.

NSL vil være klar med mobil pay til klubben inden søsætning.

Stubbekøbing sejlklub har udarbejdet et prospekt til nye medlemmer med praktiske oplysninger, Gitte Helver vil udarbejde tilsvarende for NSL, og lave en form for mentor ordning for nye medlemmer i NSL.

Jørgen Petersen har forhandlet med Rødby Havn Motorværksted om reparation af 25 hk. Yamaha påhængsmotor med knækket knastaksel til ca. 6.500 kr., og samtidig lavet aftale om service på den anden 8 hk Yamaha motor.

Der er flere klubmedlemmer der fylder rundt og halvrundt i vinterhalvåret, NSL vil opsamle og give anerkendelse til de berørte ved standerhejsning.

Klubhuset er udlånt til Lergraven den 30 –31/7 og 1/8. Bådklubben Guldborgsund 6 – 7 august.

Margot har lavet ny plan for bådpladser, så der bliver plads til ny LA krydser og 2 stk. ca. 16 f joller.

Forberedelser til NSL Generalforsamling planlagt til den 20. februar 2021 må evt. udsættes pga. Corona forsamlingsforbud. På valg er Kasserer Margot Hansen, Jesper Dose og Hanne Bruun, ungdomsleder Jesper Jacobsen og bilags kontrollant Jørgen Elgaard, alle vil gerne fortsætte.

Det planlægges at lave mere reklame for ungdomsafdelingen så flere unge tiltrækkes klubben.

Sejlerskolen med Folkebåde. Jørgen Petersen og Ole Vennevold fortsætter som instruktører og opstarter igen med hold, og er i gang med klargøring af Folkebådene til sæsonstart.

På Generalforsamlingen vil forslag om vinter bådpladser på broindersiden blive forelagt.

Pæle slåning i viften, på yderpladserne, ved mastebro og ved jollepladserne, skulle gerne udføres inden standerhejsning. Jesper Dose tager kontakt til mobilt ramslag tilhørende TP Marine service i Langø.

NSL Hjemmeside kræver mere opmærksomhed, med info, opdateringer, aktiviteter mm. Bestyrelsen ønsker mere hjælp fra medlemmer til vedligeholdelse af hjemmesiden og opfordrer medlemmer med overskud, til at hjælp med arbejdet, at melde sig til formanden.

NSL`s bestyrelse, vil arbejde på at tilrette reglerne med klubhus udlån, fortøjning, affendring og el tilslutning til både, sommer og vinter (for forebyggelse af el skader og brande i både, i vand og på land)

NSL Aktivitets kalender for første halvår vil blive vedlagt medlems opkrævning og indkaldelse til Generalforsamling.

Aftalen mellem Guldborgsund kommune og NSL udløber i 2022, så NSL vil komme med oplæg til genforhandling, NSL betaler pt. ca. 36.000 kr. Til GK.NSL får for beløbet sømærke sætning, lovning på oprensning fra yderbroen til havnen, og bobleanlæg til friholdelse af is ved NSL broer.

 

 

NSL Bestyrelses møde den 14. oktober 2020.
Deltager: Jesper Walli Pedersen, Margot Hansen, Gitte Helver Jørgen Petersen, Hanne Bruun og
Jesper Dose.
Afbud: Tommy Petersen.
Siden sidst:
Vegvisir er flyttet til 1. weekend i september. Der er uoverensstemmelser mellem Guldborgsund
Kommune og Morten Brant, så De taler pt. gennem advokater. GK giver et tilskud på 240.000 kr. og
der skal bruges ca. 30 hjælpere fra sejlklubberne til arrangementet. Morten Brant bliver måske
inddraget med reklame, public service mm.
Sandemann CUP 2020 er afholdt i Tyskland, pga. Corona med 30 deltagende både, og en kort
distance i tysk farvand. ”Madpakker” om bord og præmieoverrækkelse i Warnov Sejlklub. Forventer
at turen går til Nysted i 2021.
Bukkejagt:
Der hentes bukke søndag den 18. oktober man mødes i NSL kl. 8.00 til morgenkaffe,
derefter transport og opsætning af bukke til skibene på havnen og i sejlklubben.
Bådoptagning:
Bådoptagning er fredag den 23. oktober. Der er tjekket flere gange med BMS/NK.
Bådoptagning starter på Havnen kl. 07:00 og BMS/NK kran flyttes efterfølgende til NSL for
optagning.
Standerstrygning:
Standerstrygning afholdes kl. 17:00 med efterfølgende platte spisning kl. 18:30 fra Yvonne Slagter.
Aktivitetskalender forår 2021.
Udflugtsturen til Helsingør Søfarts museum den 14/11-2020 aflyses pga. Corona. I stedt for
undersøges det for tur til Krenkerup for besøg på bryggeriet og efterfølgende tapas spisning
Der foretages tilpasning af aktivitetskalenderen for forår 2021 som udsendes sammen med
opkrævning for 2021 sæsonen. Der er ikke plads til aktivitets kalender for klubberne i Havnenyt
denne gang.
Sildemad spisning i klubben fortsætter 1. lørdag i måneden kl.12.30
Madlavning for finere bådsmænd genoptages med 2. onsdag i måneden, og starter onsdag den 11.
november kl. ?
Pæle:
JWP undersøger igen mulighed for overtagelse af den kommunale bro i havnen, ellers skal der slås
flere pæle i viften, og større pæle til de store både, samt udskiftes pæle ved jollepladserne, og ved
mastekranbroen.

Evt:
Sidste opkrævninger til nye medlemmer udsendes. NSL`s regnskab udviser pt. et overskud på 74.500
kr.
NSL opretter Mobilpay nummer, til bl.a. gæstesejlere, køb af vin m.m.
Hanne Bruun finder og bestiller 3 sæt kurvestole og borde til terrassen, så siddekomforten bliver
bedre end bænkene.
Gitte foreslog en mentor ordning for nye medlemmer, så nye medlemmer hurtigere bliver integreret
i klubben. Der vil blive fremstillet en velkomstfolder med praktiske oplysninger.
Hanne Bruun vil gerne stå for gaver til fødselsdage, jubilæer mm.
Lån af klubhus til fester og andre arrangementer koster 500 kr.pr døgn for alle klubbens
medlemmer. I sejler sæsonen kan klubben lånes som åben hus arrangement.
Hanne står for udlån.
Den 25 hk Yamaha påhængsmotor har brækket knastakslen efter kort tids brug. Det vil koste ca.
11.000 kr. at få repareret. JEP vil gå i dialog med Rødby Motor og maskinværksted, med reklamation
og en bedre pris.

NSL Bestyrelses møde den 14. juli 2020.
Deltager: Jesper Walli Pedersen, Margot Hansen, Tommy Pedersen, Jørgen Petersen, Hanne Bruun
og Jesper Dose.
Afbud Gitte Helver, der er på sommertogt i DK.
Siden sidst:
Der er kommet forespørgsel fra Martin Damgaard Larsen om NSL vil være hovedarrangør for koncert
arrangement hvor LF Band skal spille på Anne og Benny Svendsens skib, der vil ligge ved en
Ducd`albe i havnen. NSL vil modtage 10.000 kr. for arrangementet.
Ude toilettet vil blive åbnet igen efter forespørgsel fra NSL`s gæster, der ikke kan komme på
toilettet, når hoveddøren er lukket. Margot vil lave opslag og der opstilles håndsprit, ekstra
rengøring er aftalt med Christian Bruun.
NDR laver optagelse af aktiviteter på havnen onsdag 15/7 mellem kl 14:00 og 16:00. Bådelauget og
NSL vil have smakkejoller og folkebåde på vandet.
Vegvisir har nu 124 både tilmeldt, og der er styr på arrangementet men de afventer endelige regler
for afholdelse. JWP bliver i land men skibet Walli deltager.
Sandemann CUP 2020 afventer endelige regler, NSL er klar til modtagelse og afvikling.
Vedligeholdelse:
Klubhuset mangler maling af udhæng, vinduer og gavl, forventes udført sidst på sommeren.
Fælles sommer tur til Rødsand arrangeres, dog ikke samme tidspunkt som kapsejladsen Rødsand
Rundt.
Der vil blive bestilt badestige af JP til klubbåden Beserk, da det er vanskeligt at få personer som er
faldet i vandet, op i skibet igen.
Det er tid til at få samlet indlæg til Havnenyt
NSL kommer med indlæg til Mit Guldborgsund der optages af journalister over 3 gange i sommer.
Der søges gode forslag til hvordan NSL Velkomst skilt kan blive tydeligere for gæstesejlere, skiltet er
3 gange overset af gæstesejlere, der fejlagtigt betaler i Nysted Kommunale Havn.
Elforbruget er steget i klubben, formodentligt pga. fastliggere, der bor i deres både om sommeren.
Forslag til regler for fastligger, der bor i deres både, vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Evt.
krav om bi elmåler.
Skibene på vinteropbevaring i havnen vil få bi elmåler til afregning. Forbruget i vinteren 2019 – 2020
var på 487 kWh a 3,65 kr./kWh = 1780 kr.
Dørlås til depot vil blive udskiftet til Ruko lås med 6 stifter, som forsikringen kræver.

NSL Generalforsamling kl 14:00 den 22 februar 2020.

Bestyrelse: Jesper Walli Pedersen, Tommy Pedersen, Margot Hansen, Jørgen Petersen, Hanne Bruun, Gitte Helver og Jesper Dose.

Fremmødte medlemmer 43 personer.

Formand Jesper Walli Pedersen byder særlig velkommen til vores nye medlemmer.

Aktive:

Henrik Lausen

Knud Jensen

Thomas & Peter

Hans Jørgen

Søren & Jane

Pia & Flemming

Lillian & Lars Broholt

Georg & Grethy Rossing

Frank Hedegård

Trine Elnif-Bay

Jesper Rasmussen

 

Afgang.

Åse og Flemming – Passiv medlemmer

Trine og Karl – Passiv medlemmer

Henrik & Dorthe – Passiv medlemmer

Frauke & Claus

Anders Jensen

Britta & Sonny Kallehave

Thomas Strøh

Erik Bendix – mindes med et minut stilhed.

Erik’s aske blev spredt ved Gedser Rev efter Eriks eget ønske.

Klubben er vært ved en øl eller vand. Vi holder en pause efter punkt 6, hvor klubben serverer kaffe/ kringle.

Omdeling af Øl og Sodavand til forsamlingen.

 1. Valg af dirigent.

Punkt 1 på dagsordenen er valgt af dirigent, bestyrelse vil gerne foreslå Jørgen Elgaard. Er der andre forslag??

Jørgen Elgaard blev valgt og godkendt af forsamlingen.

JE kunne meddele at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med fremsendt mail af 6/1-2020 sammen med bla. Kontingent opkrævning.

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.

Formandens beretning:

Under eventuelt vil jeg orientere om følgende:

Nysted Havn – LAG

Samtalearbejdet - DE5 -NET og NOF

Frederik den 9’s bro – SIG

Mastebroen.

Beretningen for det forløbne år.

Så er endnu et år gået, og der tages hul på et nyt og forhåbentligt spændende år.

Året der er gået, har stået i samarbejdes tegn, vi har fået et samarbejde med Nysted Ro- og Kajak klub, Nysted Bådelaug, Nysted Smakkelaug og endelig Stubberup Bådelaug også kaldet ”DE 5, i det samarbejde er ”Havne Nyt” opstået, som jeg håber I har glæde af.

Ligeledes er SIG opstået, det står for sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, som følge af Frederiks d 9´s bro.

Endelig har vi Vegvisir samarbejdet, med Vikingen, Bådeklubben Guldborgsund, Guldborg Lolland og Grønsund sejlklub i Stubbekøbing.

Vi har i bestyrelsen afholdt 6 møder siden sidste generalforsamling.

Bådene kom i vandet den 26. april, vejret i året var en typisk sommer med sol, regn og blæst, men vi var også blevet forvænt. Men der har ikke været mange både afsted på sommertogt.

NSL har i årets løb haft mange arrangementer.

Anden del af den spændende sejlads havde vi i foråret.

Pinseturen – skulle efter sigende være en hygge tur til Gedser.

I forbindelse med Hajkutter regattaen i august arrangerede og sejlede nogle fra Nysted Sejlklub Matchrace mod Guldborgsund Kommune, og en dame og herre båd fra Tyskland. Igen i år var vi gæstfrie.

Vi var ligeledes med til planlægning og afvikling af Vegvesir Race, der kom 106 af de 141 tilmeldte både, der var 3 sejladser. Der var 3 både fra Nysted med, 2 vandt deres klasse og én blev yderligere den hurtigste på ruten. Den sidste fik en flot 4. plads.

Der var efterfølgende sommerfest i klubhuset.

I september lagde vi som sædvanlige telt til Sandemann Cup med deltagelse af 5 både fra Nysted. I alt var vi 70 både.

I december blev der afholdt julefrokost.

I november til april er der madlavning for ”finere” bådsmænd. Vi er omkring 15 hver gang

Den 1. lørdag i januar holdt vi et nytårs taffel, der mødte 38 personer op.

I vinterhalvåret har der været sild hver den første lørdag i måneden.

Omkring klubben:

Vedligeholdelse i forbindelse med arbejdslørdag.

Arne har højvandssikret alle vores el-standere, samt opsat nye.

Sejlerskolen har været i gang med et par elever.

Hjemmeside kører, vi skal bare være meget mere flinke til at sende materiale til Jesper Greenkeeper. (vi overvejer en ny og mere overskuelig)

Endelig har vi søgt LAG om penge til sidste års omtalte film, der har vi lige fået et afslag. Begrundelsen er ikke kommet endnu.

Fremtid:

Sejlerskole for nye og gamle medlemmer, der forventes 6-7, hvoraf de 5 gerne skulle være nye medlemmer.

Hajkutter forventer, at vi ingen i år samarbejder omkring ”matchrace” med folkebådene i Noret.

Vegvisir kapsejlads med start 3. september kl. 17.00 fra Vikingen. Der er jeg tovholder

Vi arbejder for at få flere passive-støttemedlemmer.

Økonomien vil jeg komme ind på senere.

Ud over disse aktiviteter, jeg har omtalt, er der en kapsejlads, men det vil jeg overlade til Jørgen Elgaard.

JE berettede, at der var afholdt onsdags kapsejlads med op til 7 både for- og sen sommer.

Hugo Nøddelund havde sejlet suverænt hurtigst i sin Dehler 35, og vundet 1. pladsen. Flidspokalen gik til Bianca 111 med Jesper Dose som skipper.

Der blev ikke holdt kapsejlads Rødsand rundt i 2019, pga. fællestur til Rødsand, man vil planlægge for 2020, så begge arrangementer kan afholdes.

 1. Forlæggelse af regnskab for det forløbende år.

Margot Hansen (kasserer) betaler regninger og sætter penge i banken. JWP bogfører bilagene og opstiller regnskab. JWP fremlagde og forklarede sammenhænge i regnskabet og budgettet for 2020. Regnskabet viser et overskud på 3.449 kr. Der var lidt spørgsmål til regnskabet fra bla. Karl Krarup der spurgte ind til hensættelser til uddybning, og hvornår man kunne forvente der ville ske noget med den kommunale bro. Der blev spurgt ind til det forholdsvise store el forbrug på ca. 26.000 kr. til klubhus og broer. Jørgen Elgaard spurgte ind til udgiften til mastebro renoveringen. Regnskab blev godkendt af forsamlingen.

 1. Budget for det kommende år.

JWP forklarede budgettet for det kommende år, der blev godkendt af forsamlingen.

 1. Behandling af indkommende forslag.

Ingen forslag var indkommet.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, der blev vedtaget.

 

Pause. Der serveres Kaffe og Kringle.

 

 1. Valg til bestyrelse:

Formand Jesper Walli Pedersen genvalgt.

Kasserer vælges i ulige år.

Næstformand Tommy Pedersen genvalgt.

Øvrige til bestyrelsen Jørgen Petersen genvalgt.

Suppleanter til bestyrelsen Gitte Helver genvalgt.

Billags kontrollant Karl Krarup genvalgt.

 1. Ungdomsudvalg Jesper Jacobsen genvalgt.

 2. Festudvalg Hanne Bruun, Chalotte Wittrock, Karen Larsen genvalgt

 3. Eventuelt:

JWP berettede om.

Nysted Havn – LAG

LAG havde udvalgt Nysted, som deres ”projekt by” i Guldborgsund Kommune og vi sagde hurtigt ja tak som arrangør og vi inviterede NET med.

Der blev afholdt et arrangement i Nysted Bio for alle, hvor konsulentfirmaet UDE var til stede og fik mange input med hjem. I januar var 2. møde hvor UDE fremlagde 6 forskellige ideer, der er penge til ansøgningsmateriale til et projekt

 1. Cykelfærge mellem Frejlev – Marrebæk, den afviste vi fordi GK er i gang med et lignede projekt.

 2. Legeplads og aktiviteter på kalkværksgrunden. Var i spil.

 3. Torvet i Nysted, det afviste vi også

 4. Ålholm stier, skilte mv. blev afvist, da der ikke er tale om de store beløb.

 5. Nysted Havn – Dette projekt blev vi enig om, det skulle være. Men det stak helt af da vi først kom i gang. Lige pludseligt kom der Real Dania penge i spil, hvilket medførte, at vi talte om en helt ny havn og højvandssikring af området, der blev nedsat en gruppe på 5, der skal læse rapporten igennem og ansøge mv. Gruppen er: Sonny, Majbritt Rasmussen, Martin Damgård Larsen fra NET og GK, Anne Svendsen og undertegnede.

 6. Det 6 projekt kan jeg ikke huske.

Det projekt vi endte op med er, at vi ville arbejde for at forbedre vores havn og højvandssikre den. Konsulentrapporten er ikke kommet endnu, har rykket for den, da de mente, de ville fremsende rapporten i uge 7.

Samarbejdet - DE5 -NET og NOF

NSL har på vegne af DE5, indkaldt, NET og NOF til samarbejde, således at vi er mere slagkraftige over for kommunen.

Der var 2 punkter vi diskuterede:

 1. Havnefoged i Nysted

 2. Toiletterne åbne i vinterhalvåret.

 3. Tankanlæg

Det endte med at jeg er ved at skrive et brev til kommunen, med før omtale punkter.

 

Frederik den 9’s bro – SIG

Vi stiftede SIG en gang i september 2019, forbi vi havde hørt rygter om en lukning af broen i Nykøbing F., dette bliver i slutningen af oktober af GK ved John Brædder afkræftet.

SIG gik derfor i gang med Farvandsvæsnet omkring opmåling af ”Sydrenden”, der er flere steder hvor dybden på søkortet kun er 1.30 meter, de har nu været i gang med at måle renden op, de bekræftede af der er 4 sten, som kan være et problem.

Derefter var ideen, at vi skulle sælge den gode historie omkring vores farvand, men det blev udsat, da Sund & Bælt fastholdt en lukning af broen af sikkerhedsmæssige årsager, det blev senere ændret til budgetoverskridelse af projektet.

Jeg har sammen med 5 andre været til foretræde i transportudvalget i tirsdags, hvor vi fremlagde vores synspunkter.

Sund & Bælt har ikke sendt deres forslagsændring endnu.

På mandag har klubberne møde i Vikingen, hvor vi har gennemgår følgende:

Møde trafikordførere evaluering 

Kommende møde “kaffeklubben” strategi:

Anlægslov

Åbningsfrekvens krav

Opmåling sejlrende Guldborgsund Sydlige del

Turisme/Smålandshavet

Økonomi SIG / Årligt klubtilskud

Sejlklub repræsentant i GSIR /Sportsrådet i Guldborgsund kommune

Status havne/broer i Guldborgsund kommune

 

På tirsdag har vi møde med ”kaffeklubben” på Christiansborg.

Indenfor 14 dage forventer vi møde med GK byråd. Så intet er afgjort.

 

Endelig mastebroen, der kan jeg oplyse, at vi selv piller den gamle bro ned og tømrermester Hans Andersen laver en nye ramme, og vi sætter selv brædder på broen. Broen skal stå færdig inden bådene kommer i vandet.

Lidt spørgsmål og oplysning fra forsamlingen.

Karl Krarup oplyste at LAG midler var til financering af ansøgninger, og projektforslag og ikke penge til selve projektet. Penge til projektet kunne komme fra ansøgninger fra f.eks. Realdania Fonden.

Søren Vodder sagde, at man skulle huske på at få installeret el- ladestandere i havnen, da man kunne forvente en større omstilling til elektrisk fremdrift af skibe.

Rolf Nielsen spurgte til de 4 millioner LAG midler de havde sat i udsigt til omegnen af Nysted.

JWP oplyste, at tog sikkerhedsafstanden ville blive reduceret fra de nuværende 8 km til 2 km med det nye sikkerhedssystem. Man forventede åbning af Frederiks den 9. bro 6 x i døgnet.

Der blev spurgt ind til Autocamper planer i Nysted. Maltrup Vænge havde haft 770 og Toreby Sejlklub havde haft ca. 500 overnattende gæster i 2019.

Overtagelse af den kommunale bro var stadig i spil, borgmester, ny udvalgsformand kendte ikke til NSL`s planer om overtagelse. JWP forhandler videre med kommunen.

___________________________________________________________________

Inden jeg slutter, vil jeg gerne, bede om hjælp til afvikling af arrangementer med Veg visir, samt gode historier til vores blad.

Så har jeg kun at sige,

Tak til mad holdet ved kapsejladserne.

Tak til Charlotte & Gitte, vores medlemmer af redaktørudvalget til bladet

Tak til Jesper Greenkeeper vedr. hjemmesiden.

Tak til Arne for at være pedel.

Tak skal lyde til Christian, som sørger for kolde drikke.

Tak til Dann & Christian for rengøringen og tak til medlemmer, som udfører et arbejde stort som småt i NSL.

Ikke at glemme Festudvalget, et stort tak, I har altid styr på vores arrangementer.

Og endelig endnu en tak til Gitte for hendes store rolle som tovholder på Hajkutter.

Tak til alle dem jeg har glemt.

Generalforsamlingen sluttede kl 15:30

Der var spisning kl. 18:00 med 34 deltagere. Dann havde røget laks. Christian Bruun havde stegt kalve steg, med flødekartofler, og 2 forskellige salater lavet af Joanna. Christian havde lavet portionsanretning med citron fromage til dessert. Karen havde bagt småkager til kaffen.

Referat af Bestyrelses møde i Nysted Sejlklub. Torsdag 16. januar 2020 kl. 17.00 i sejlklubben.

Deltagere: Jesper Walli Pedersen, Margot Hansen, Jørgen Pedersen, Hanne Bruun, Gitte Helver & Jesper Dose.

Afbud: Tommy Pedersen.

 1. Underskrift af referat. Uden bemærkninger.

 

 1. Siden sidst.

Frederik d. 9`s bro

Guldborgsund kommune har holdt møde, og både politikere og byrådet er enig i, at Fredrik den

9`s bro skal forblive en klapbro i fremtiden. Borgmester John Brædder skal til møde med Transportministeren.

Helle Levisen ( Hajkutter ) har fra Baltic Sail Rostock, Hansa Sail fået tilkendegivelse om, at de vil samarbejde for en fortsat klapbro i Nyk. F.

Der er store planer for havnen i Nykøbing bl.a. cykelbro over Guldborgsund ved Brogade til Sundby, og fremtidige Højhuse på pladsen hvor GH beton ligger.

Vegvisir. Der er pt. anmeldt 103 både, og der forventes tilmelding af i alt ca. 200 både. Charlotte og Christian Bruun skal stå for planlægning af bespisning til sejlere og medhjælpere, dog ikke festen lørdag aften.

Der holdes forsikringsmøde i Stubbekøbing Sejlklub tirsdag den 21. januar. Margot og Tommy Pedersen deltager, der vil bl.a. blive orienteret om, hvilke forsikringer klubber skal være opmærksom på, især hvis et skib synker. Samme aften er der LAG møde på Nysted Skole hvor Jesper Walli deltager.

Der er til LAG fremsendt ansøgning på 50.000 kr. til Havnefilm projektet. Der er vedlagt 2 tilbud på film fremstilling.

Jesper Walli vil følge op på NSL´s overtagelse af den kommunale bro med borgmester John Brædder, der ikke havde hørt om NSL´s planer.

Der arbejdes på at brovagten får en mobiltelefon, således, at gæstesejlere kan betale med Mobile Pay til klubben.

Bimåler ( vand )aflæsning på ca. 100 M3 på broer for 2 år er fremsendt til Guldborgsund Forsyning, med krav om refusion af vandaflednings afgiften.

Redaktør for Havnenyt rykker for input til artikler til Havnenyt inden 1. Maj.

NSL aktivitetskalender vil blive fremsendt

Der vil blive sendt forslag til de 5 Havne nyt klubber om musikarrangementer hos de forskellige i løbet af sommeren.

Havnenyt klubberne og NOF og NET skal afholde møde.

Vikingen kommer på NSL besøg 15 – 16 august.

Lergraven kommer på NSL besøg 1-2 august.

Haj kutter festival afholdes 1. weekend i august.

Økonomien og afholdelse af match race i Folkebåde til Haj Kutter er endnu ikke helt på plads.

Der har været på tale om evt. folkebåds sejlads Nysted – Nykøbing.

Vegvisir afholdes 3-4-5 september.

Sandemann Cup 19.september 2020.

For at tiltrække flere til sejlerskole og klubbåd er der forslag om annoncering med oplysninger på Nettet og Facebook.

Der blev drøftet mulighed for at få en bedre og nemmere tilgængelig hjemmeside til NSL

 

 1. Mastekran brodæk.

Tømmer og brodæk udskiftnings tilbuddene fra 3 tilbudsgivere blev gennemgået. Hans Andersens tilbud på levering af brædder og tømmer samt udskiftning af det bærende tømmer og klargøring til, at NSL selv færdiggør broen blev vedtaget. NSL sørger også for, at de gamle brædder fjernes. Projektet forventes færdigt inden søsætning 17 april. Der skal findes arbejdshold til opgaverne.

 

 1. Generalforsamling:

Afholdes den 22. februar kl 14:00 med efterfølgende spisning i klubhuset, man vil spørge Flemming Henriksen om at være ordstyrer, Jesper Dose tager referat.

 

 1. Økonomi:

For 2019 viser regnskabet et overskud på ca. 4.700 kr. Budgettet for 2020 fremskrives i forhold til 2019 budget / regnskab.

Der vil blive foreslået uændret kontingent betaling for 2020.

Nysted Sejlklub Referat: Bestyrelses møde den 6. marts 2019.

Til stede: Jesper Walli Pedersen, Margot Hansen, Tommy Pedersen, Jørgen Pedersen, Gitte Helver og

Jesper Dose.

Afbud: Hanne Bruun.

 1. Underskrift af Generalforsamlings referat.

 2. Siden sidst.

Der er aftalt møde med Havneudvalget i Guldborgsund Kommune den 21/3 – kl. 15:00.

Drøftelse af bl.a. uddybning, den kommunale bro mod NSL og vinteropbevaring ved de kommunale broer.

 

 1. Konstituering af Bestyrelse.

Formand: Jesper Walli Pedersen.

Kasserer: Margot Hansen.

Næstformand: Tommy Pedersen.

Medlem af bestyrelsen: Jørgen Pedersen.

Medlem af bestyrelsen: Sekretær Jesper Dose

Suppleant til Bestyrelsen: Hanne Bruun.

Suppleant til Bestyrelsen: Gitte Helver.

 

 1. Bestyrelsens arbejdsopgaver, 2 personer på hver aktivitet.

PR udvalg: Jesper Walli og Gitte Helver

Fordeling af bådpladser: Tommy Pedersen og Margot Hansen

Skolebåd - ungdom: Jørgen Pedersen og Tommy Pedersen. Jesper Jacobsen vil gerne tage sig af

Ungdomssejlads, hvis han får en medhjælper.

 

Vegvisir uge 33: Jesper Walli og Margot Hansen

Hajkutter Regatta: Gitte Helver og Tommy Pedersen

Helle Levisen, som er tovholder, er interesseret i, at der bliver sejlet Match Race med besætninger

fra Hajkuttere, Rostock, Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og evt. andre sejlklubber.

 

Arbejdsdage vedligeholdelse: Jørgen Pedersen og Jesper Dose i samarbejde med

vicevært Arne Andersen

 

Græsslåning: Jørgen Pedersen ( Liste i klubhus)

Klubhus: Hanne Bruun og Jesper Dose

 1. Standerhejsning 27. april 2019

J.W. er forhindret, T.P. holder tale til Standerhejsning.

Hanne Bruun tager sig af menu.

 

6. Søsætning: 26. 4. 2019

Kranfører på Nysted Havn: Arne Andersen

NSL: Jørgen Pedersen

 

 1. Dato for bestyrelsesmøder.

9. maj 2019 kl. 19.00

20. juni 2019 kl. 19.00

8. august 2019 kl.19.00

7. november 2019 kl. 19.00

23. januar 2020 kl.19.00

 

 

 1. NSL Vil invitere Rolklub, Smakkelaug og Bådelaug til møde om et evt. samarbejde på tværs af klubberne.

 

 1. Evt.

Efter sidste højvande er der udført arbejde i NSL.

Fibernet er omlagt og videoovervågning er udbedret. Fjernvarme indføringsskab bliver ændret

I foråret. Defekte stik, lamper på bro og kabler udskiftes.

Margot Hansen fik fuldmagt til bank.

Gitte Helver foreslog, der blev lavet en elektronisk kalender, som der arbejdes videre på.

For at skaffe penge til PR, skal der laves ansøgninger bl.a. til Bosætningsudvalget, RealDania og Thorkild Høeghs Mindelegat.

Der blev drøftet udlån af klubhus.

Aktive medlemmer - 500 kr.

Passive medlemmer - 1.000 kr.

Udlån fra kl. 06.00 til 06.00 næste morgen.

Klubhuset kan ikke lånes til lukket fest i sæsonen, men til reception hvor NSL medlemmer har adgang.

Jesper Dose og Hanne Bruun laver udkast til retningslinier.

DS kommer på besøg 11. april 2019 kl. 18.30.

T.P. og J.P. ansøger GK om materialetilskud .

Margot bestiller gardiner hos Garant ca. 15.000 kr.

Der var enighed om at sælge Wayfare Jollen.

NSL program er under udarbejdelse.

Gæstesejlere skal fremover betale 130 kr./ 18 € pr. nat.

Opfordring til medlemmer om at støtte op om frivillig deltagelse i arrangementer bl.a

Vegvisir, Hajkutter og Sandemann Cup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af Bestyrelses møde i Nysted Sejlklub onsdag 23. januar 2019 kl. 17.00 i sejlklubben.
Deltagere: Jesper Walli Pedersen, Benny Harvits, Tommy Pedersen, Jørgen Pedersen, Margot Hansen,
Hanne Bruun og Jesper Dose.
1. Underskrift af referat. Uden bemærkninger.
2. Siden sidst.
Mindre oversvømmelse i klubhuset efter stormflod den 2. januar. Højvande igen den 9. januar, dog
uden vandindtrængning.
Regnskabsafslutning for 2018 med et overskud på ca. 6.000 kr.
Stormflods skader med vandindtrængning og ødelagte el standere på broer er anmeldt.
Margot har talt med Reinholdt og fremsendt regninger på Sandemann Cup 2018 for ca. 1.000 Euro.
Beløb ikke modtaget til 2018 regnskab.
Gitte Helver og Jesper Jacobsen, har købt en Seafinn 39 motorsejler i England som kommer til NSL i
2019.
John og Lene vil blive på land i 2019 med deres motorbåd, som skal males.
Det vides ikke pt. om John med IF og træ Folkebåd kommer til NSL i 2019.
JWP har ikke fået svar omkring den kommunalbro, som NSL er interesseret i. JWP vil rykke for svar
inden der bestilles fortøjnings pæle til brohoved. Nordlige bro og kranbro trænger til renovering,
det skal tages med i betragtning når der bestilles pæle.
Margot har fået pris overslag på solafskærmnings- hæve sænke gardiner til vest vinduer. Fra Jysk til
ca. 8.000 kr. og fra Garant med bedre kvalitet til ca. 20.000 kr., Margot kontakter Garant for pris
med opsætning.
JWP vil hører om boldklubbens telt 9 x 30 meter stadig er til salg for ca. 30.000 kr. (nypris ca.
300.000 kr.)
JWP har talt med Helle Levisen, der er blevet ny tovholder på Hajkutter regatta. NSL er blevet
spurgt om deltagelse med Folkebåds Match Race for Hajkutter besætninger og deltagelse i andre
aktiviteter. NSL ser positivt på deltagelse. Jesper D. får lavet bane bøjer til Match Race
arrangement.
Der er pt. tilmeldt 117 både til Vegvisir Race, efter mere annoncering og reklame forventes der
yderligere ca. 100 flere tilmeldinger.
Der er bådudstilling i Fredericia den 24 – 25/2 og 2 - 3/3.
JP vil hører, om sejlerskolens undervisere Ole Vennevold og Søren vil fortsætte i 2019.
BH vil undersøge hvordan medlemmer er forsikret ved frivilligt arbejde i klubben.
Der er pt. 136 medlemmer i NSL.
3. Oversvømmelse – Status.
Stormflod den 2. januar og højvande 9. januar. Den 2. januar var der vandindtrængning i depotrum
og juniorlokale. JWP sørgede for etablering af oversvømmelse sikring den 2. januar, men der
trængte alligevel vand ind, muligvis gennem fjernvarme, videokabel eller fibernet gennemføring i
grunden. Jesper D sørger for videokabel og får Fibia til at omlægge fiberforbindelse så indføringen

kommer over de forhøjede fundamenter. Nysted fjernvarme kontaktes for at finde den bedste
løsning med fjernvarme indføring. Der har været opsat affugtere i lokalerne. Oversvømmelsen er
stormflods godkendt og meldt til NSL´s forsikring. JWP har haft møde med stormflods forsikrings
mægler for besigtigelse i klubhuset og ødelagte elstanderne på broerne er anmeldt.
4. Generalforsamling.
Afholdes den 23. februar. BH sender indkaldelse ud min. 3 uger før, samt tilmelding til
efterfølgende spisning i klubhuset.
JWP skriver formands beretning.
Bestyrelsen foreslår Flemming Henriksen som dirigent. JWP taler med FH angående hvervet.
Kasserer, samt Jesper D. og Hanne er på valg. Kasserer BH ønsker ikke genvalg.
Jesper og Hanne vil gerne fortsætte.
Jørgen Elgaard er på valg som bilagskontrollant og spørges om genvalg.
Bestyrelsen foreslår Gitte Helver til bestyrelsen.
Tommy Pedersen trækker sig fra Ungdoms arbejdet.
Det foreslås at ungdoms- og sejlerskole slås sammen.
Hanne finder på menu til efterfølgende spisning i klubhuset. Egenbetaling med 50 kr./person.
Festudvalg foreslås genindført med Hanne, Britta og Charlotte.
Bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent.
5. Regnskab – Budget.
2018 regnskabet viser et overskud på ca. 6.000 kr. Der har været 2 ikke budgetteret indtægter med
fra Vegvisir Race og Baltic Match Race på ca. 13.000 kr. Sandemann Cup 2018 ca. 1000 Euro er ikke
kommet med i 2018 regnskab.
Klubben har i 2018 aktiver for ca. 2.629.017 kr. Både og Joller bør fremover nedskrives til den reelle
handelsværdi.
Der står henholdsvis 291.380 kr. på driftskonto og 423.904 på uddybnings m.m. konto.
Budget 2019 er udfærdiget og vil vise et mindre overskud på ca. 600 kr.
Regnskab 2018 og budget 2019 sendes ud på mail efter godkendelse.
6. Indkomne forslag.
JWP vil komme med forslag om at NSL udtræder af Dans Sejl Union, da det koster ca. 14.000 kr. om
året og NSL ikke får valuta for beløbet. Da det er en vedtægtsændring, skal der afholdes
ekstraordinær generalforsamling, som afholdes samme dag.
(JWP vil hører DSU om hvad NSL får for deres kontingent inden generalforsamlingen.
7. Evt.
Ingen bemærkninger

Referat af Nysted Sejlklubs Generalforsamling den 24. februar 2018 kl. 14:00.


Formand Jesper Walli Pedersen byder velkommen til alle og særlig velkommen til klubbens nye
medlemmer. Henrik & Dorte med en B 31, Derk Vink med en Katamaran, Palle Bech & Jytte Rechendroff
med en Saga 27, John & Evy From med en LM 30, Kim Høpfner & SUS med en GD 28 og Jan & Sussi
Langvik med en LM 22. Velkommen tilbage til Thomas & Pia Strøh, Anders Hjort og Poul Jørgensen som
passivt medlem.
Udmeldt af NSL - Svend-Erik og Hanne Hauberg, Lars & Elin Møller og Heidi Vestergaard.
JWP beder om 1 minuts stilhed for at mindes Just Haaning
Klubben er vært ved kaffe/kringle – Øl og vand.
Pkt. 1. på dagsordenen er valg af dirigent, bestyrelsen vil gerne forslå Flemming Henriksen, er der andre
forslag? Flemming Henriksen blev valgt.
Pkt. 1. Flemming Henriksen takker for valget, og konstanter at generalforsamlingen er lovlig indkaldt
med mail udsendt den 2/2-2018 til medlemmerne. F.H. minder om, at det kun er aktive medlemmer, der
har betalt deres kontingent der har stemmeret.
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning: Ved JWP
Endnu et år er gået, og der tages hul på et nyt og forhåbentligt mere spændende år.
Vi har i bestyrelsen afholdt 6 møder siden sidste generalforsamling.
Bådene kom i vandet i april, vejret i årets forløb var ikke rigtig med os, det har regnet og blæst en hel del
af sommeren og ikke mange både har været afsted på sommertogt.
Årets arrangementer: Film aften blev aflyst pga. manglende tilslutning, og eftersøgnings sejlads blev
desværre ikke til noget. Pinsetur – var en hyggelig tur til Gedser i regnvejr, nogle kørte i bil, og der blev
holdt hyggelig fælles frokost i Gedser Bådelaug.
Two Star kapsejlads blev afviklet.
Sct. Hans aften var ikke til fenderfest, derfor var der spisning i klubhuset.
Rødsand Rundt sejladsen blev ændret til en fælles hyggetur til Rødsand med madkurv og badning, da
der ingen vind var og masser af sol, sommeren faldt nemlig på dagen den 29. august.
I september lagde vi som sædvanlig telte til Sandemann Cup med 2 deltagende både fra NSL. I alt deltog
86 både, Warnov havde ca. 30 ungdomssejlere med.
I december var der gløgg.
Fra november til april er der madlavning for ”finere” bådsmænd med omkring 15 deltager pr. gang.
I vinterhalvåret har der været medbragt sildemad hver den første lørdag i måneden, dog ikke i
december, da der var torvedag samtidig.

Omkring klubben.
Der har været vedligeholdelse på hus og broer i forbindelse med arbejdslørdag.
Vi fik støbt det sidst beton ved mastekranen for at holde rotter væk.
Slæbestedet er blevet oprenset.
Sejlerskolen har haft 6 elever igennem.
Hjemmesiden kører, og der har været ca. 15.000 besøgende.
Der har været deltagelse fra NSL i Vegvisir kapsejladsen i Vikingen.
Fremtid:
Det forventes at sejlerskolen får 6 – 7 nye og gamle, hvoraf de 5 gerne skulle blive nye medlemmer.
Arbejdsfredag den 27. april 2018 starter med fælles morgenmad.
Der er håb om et møde med kommunen i foråret omkring afklaring af Rossings Have, bro mv., da der er
kommet nye udvalgsmedlemmer. Hilleke er stadig kontaktled til GK.
Baltic Sail, som har 20 års jubilæum, kommer til Nysted i forbindelse med Hajkutterne. Her vil NSL stå for
Match Race arrangement med folkebåde. Gitte Helver er klubbens mellemmand til Baltic Sails.
Vegvisir kapsejladsen med start den 23. august kl. 17:00 fra Vikingen. JWP er tovholder og vil gerne
opfordre medlemmer til at melde sig til at hjælpe med arrangementet.
Klubben vil arbejde for at få flere passive medlemmer, Flemming Henriksen er tovholder for dette.
NSL Facebook og hjemmeside skal op at kører optimalt, og her vil Henrik gerne være behjælpelig med
Facebook. Det kræver derfor, at vi alle kommer med input til dem.
Bestyrelsen vil gerne oprette en pedel stilling igen, da vi ikke kan undvære en sådan hjælp i klubben, det
kræver dog stadig, at medlemmerne hver især skal rydde op efter sig selv, når man benytter sig af
klubbens faciliteter.
Økonomien i klubben vil kasseren Benny Harvits berette om.
Inden afslutning vil jeg gerne bede om hjælp til de 2 arrangementer med kapsejladserne.
Og et stort tak til:
Madholdet til kapsejladserne.
Jesper Grenkeeper vedr. hjemmesiden.
Sonny for opdateringer på hjemmeside og Facebook.
Christian Bruun for at vi kan nyde kolde drikke.
Dann & Christian for rengøring og tak til medlemmer der har udført arbejde stort som småt i NSL.
Og endelig må vi ikke glemme at sige stort tak til Madammen, der altid har styr på klubbens
arrangementer.
Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.

Ungdomsformand Tommy Pedersens beretning, ved JWP.
Vi har haft klubaften for juniorerne en gang om måneden gennem vinterhalvåret, hvor der blev lagt
vægt på teori- og praktiske kunnen og hygge. Sommerprogrammet startede den 8. maj hvor vi
klargjorde joller.
Desværre viste det sig, at vores ældre Yamaha 25 hk. påhængsmotor ikke kunne mere, derfor blev der
indkøbt en fabriksny 25 hk Yamaha 4 takt, vist et godt tilbud, pris fremgår af regnskabet.
Vi havde i 2017- 7 aktive juniorer.
Almindelig klubaften blev afholdt hver tirsdag, og en gang månedligt brugte vi også torsdag, hvor der
blev lagt vægt på kapsejlads træning.
Vi har haft brug for alle 3 jolletyper pga. af stor spredning i aldersgruppen.
Efter sommerferien havde vi programsat en tur til rødsand for ungdom med familier. På dagen den 13/8
var vejret ikke helt med os og rigeligt med vind og tilmed fra en dårlig retning. Men alle var friske på at
opleve turen, så vi stak af sted i Banner og Contessae’n med hele flokken, vi fik lidt dramatik ved
opankringen, ved første forsøg kunne Contessaen’s anker ikke holde, hvilket betød at Banneren’s
ankerline kom i karambolage med Contessaen’s, ved 2. forsøg lykkedes det dog.
Alle havde en dejlig tur og fik prøvet at sejle kølbåd i frisk vind.
Klubmesterskabet blev holdt d. 24/9, her var vi begunstiget af dejligt vejr men meget lidt vind, vi fik dog
fuldført, der blev sejlet bedst ud af tre og vi fik kåret en mester i alle 3 bådtyper.
Ungdomsberetning blev godkendt af forsamlingen.
Onsdags Kapsejlads blev ikke berettet, da ingen havde forberedt dette.
Pkt. 3. Forlæggelse af regnskab ved kasser Benny Harvits.
Benny berettede, at der havde været travl med digitalisering af medlemmernes oplysninger, og der
mangler kun ganske få oplysninger for at være ajourført. Det er 1. gang at opkrævninger var udsendt
elektronisk, og det gik godt.
I forhold til budget 2018 vil der komme overskridelser med hensyn til indtægter, da man bl.a. havde fået
1/3 af overskuddet på 1100 Euro fra Sandemann CUP 2017, og tilbagebetaling af for meget betalt vand
og vandafledning på 5.878 kr.
BH gennemgik Driftsregnskab og Balance, der viste et mindre driftsunderskud, der hovedsalig skyldes
indkøb af ny påhængsmotor til ungdomsafdelingen. Aktiver var steget bl.a. pga. klubbens andel i
folkebåden Nanok.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Pkt. 4. Budget for 2018.
BH fremlagde Notat til drifts regnskab hvor resultatet af 2016 & 2017, samt budget 2017 & 2018 var
opstillet. Budgettet 2018 er skønnet til 265.050 kr.
Budgettet for 2018 blev godkendt af forsamlingen.
Pkt. 5. Behandling af forslag fra Bestyrelsen og indkommende forslag.
Ingen forslag indkommet.
Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Godkendt af forsamlingen.
Pause: Kaffe og kringle.
Pkt. 7. Valg til bestyrelse
Formand på Valg.
JWP blev genvalgt.
Øvrig bestyrelse Tommy Pedersen og Jøren Petersen på valg.
Begge modtog genvalg.
Suppleant til bestyrelsen.
Margot Hansen genvalgt.
Billagskontrollant.
Karl Krarup genvalgt.
Pkt. 8. Valg til Ungdomsudvalg.
Tommy Pedersen og Jesper Jacobsen blev genvalgt.
Pkt. 9. EVT.
Karl Krarup efterlyste en bedre styring af op- og isætning af både, så det var nemmere for
medlemmerne. JWP svarede, at bestyrelsen ville finde en løsning.
JWP fortalte, at der i år pt. var tilmeldt 110 både til Vegvisir (Max 150 både) og klubben havde 2
tilmeldinger fra Banner 41 og Bianca 101., og der var beregnet, at der ca. skulle bruges 2.000
mandetimer til medhjælp til arrangementet.
Der blev efterlyst opgave lister til Vegvisir og Baltic Sail, så man vidste, hvilke opgaver man skulle udføre.
Der blev forespurgt på, hvad der var udført i NSL for at forebygge tyveri i klubben.
JWP fortalte, at der var videoovervågning, og projektører på pladsen med sensorer, og at bro og klubhus
udvendig var belyst om natten.
JWP takkede dirigent Flemming Henriksen for styringen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15:00.
Efterfølgende filmfremvisning af ”Det gode skib MARTA” kl. 16:30.
Spisning af forloren skildpadde kl. 18:30. med 38 tilmeldte.

Referat af NSL Bestyrelsesmøde. Torsdag 1. februar 2018.


1. Underskrift af referat.
2. Siden sidst.
På møde med GK blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at alle bestyrelsesmedlemmer i
sportsklubber med ungdomsafdelinger skal have børneattest. NSL Bestyrelse udfylder og
indsender børneattester til godkendelse.
Der er kommet invitation til NSL bestyrelse om deltagelse i Dansk Sejlunions og Sydhavskredsens
generalforsamlinger.
Benny Harvits har modtaget de bestilte 4 stk. bolde til gulvafløb til højdevandssikring i klubben.
Årets kapsejladsen i Vikingen Vegvisir 2018 har pt. fået 65 dobbelt handed tilmeldinger og 47 singel
handed tilmeldinger.
Gitte Helver har sagt ja til at være NSL’s kontaktperson til årets Baltic Sail / Hajkutterregatta med
Match race i Folkebåde.
Der er sendt materiale til Nysted foreninger med mulighed for klub / forenings information om
aktiviteter i ”Min Landsby”.
GK havneudvalg har den 31/1 været på Havne besigtigelse i Nysted.
Margot og Jesper Walli har været til møde i Gedser med Sandemann CUP arrangører bl.a. Reinhold
fra Sejlklubben Warnow. NSL blev tilbudt samme betaling som i 2017 på 400 EURO + 1/3 af
overskuddet fra Sandemann CUP. Det blev på mødet accepteret.
Det uofficielle NSL Festudvalg V/Hanne Bruun har fået bevilliget likvide midler til små indkøb til NSL
arrangementer.
Folkeoplysnings forbundet har været på besøg i NSL den ??
3. Generalforsamling
Der indkaldes pr. mail til generalforsamling den 24. februar2018 kl. 14:00. ”Martha” film kl. 16:30
og spisning kl. 18:30
Til Dirigent foreslår bestyrelsen Flemming Henriksen.
Til bilagskontrollant foreslår bestyrelsen Karl Krarup, som vil blive kontaktet og spurgt om
fortsættelse.
4. Regnskab 2017. Blev gennemgået af Benny Harvits og Jesper Walli.
5. Budget 2018. Blev gennemgået af BH og JW.
6. Vedligeholdelsesplan for 2018.
GK giver tilskud til klubhus vedligeholdelse.
Margot køber maling til indvendige paneler, der trænger til maling.
Udhængs brædder ved masteskur, trænger til fornyelse, der skal ses på mulighed for opsætning af
vedligeholdelsesfri udhængsbrædder.
Enkelte brædder på broer trænger til fornyelse. JEDO bestiller 32 mm marine imprægneret
brædder til udskiftning.
EL og lys på broer trænger til renovering. JEDO udfærdiger forslag og pris overslag på udbedring.

7. Bådepladser. Der er flere forespørgsler på bådeplads i NSL. Bestyrelsen planlægger rokeringer af
både for optimal udnyttelse, da næsten alt er optaget. Plan over bådpladser fremlægges ved
generalforsamlingen.
8. Evt.
Bestyrelsen vil gerne have flere passive medlemmer med i klubben og vil forespørge Flemming
Henriksen om at være koordinator for dette tiltag. NSL kan godt lægge klubhus til flere
arrangementer.
Jørgen Petersen har købt ny Bianca 101 Afrodite, og vil gerne sælge sin folkebåd i anparter, således
at folkebåden kan blive i NSL hvis det er muligt.
Der skal ses på forsikringsforholdene i NSL, da klubben har forsikret i flere selskaber.
Der skal ses på muligheden for, at det er NSL der sørger for ansvarsforsikring af de både der er i
NSL, for at sikre sig at alle har lovpligtig ansvarsforsikring, som betales sammen med kontingent.
NSL mangler Vicevært. JW vil forespørge Arne Andersen om igen at besætte stillingen.

Referat af NSL bestyrelses møde den 15. marts 2017

.

Tilstede: Jesper Walli Pedersen, Jørgen Pedersen, Benny Harvitz, Jesper Dose.

Fraværende: Tommy Petersen, Margot Hansen, Hanne Bruun.

 1. Underskrifter af Generalforsamlings referat.
 2. Konstituering:

Formand. Jesper Walli Pedersen

Kasser. Benny Harwitz

Næst Formand. Tommy Pedersen

Sekretær. Jesper Dose

 • Øvrig medlem Jørgen Petersen.

Supplant. Margot Hansen

Supplant. Hanne Bruun

 

 1. Punkter af interesse og opfølgning på generalforsamlingen:

Forslaget om afholdelse af fastelavns arrangement i NSL for alle medlemmerne, fik opbakning og kunne det afholdes sent på fredag, ville der nok være flere der kunne deltage.

Der er stadig dialog i gang med GK om overtagelse af en af de kommunale broer, samt disponeringsretten af Rossings Have.

 

 1. Oversvømmelse.

Status på stormflods sikrings arbejde af den ældste del af klubhuset er at JF Totalbyg har fået materialer til fundaments forøgelsen og tætning, arbejdet er påbegyndt som tilbudt.

 

 1. Arbejdsopgaver / bestyrelses ansvarsområde.

Græs pleje. JP.

Sejlerskole. JP.

Bygninger & broer. Jesper Dose.

Joller & påhængsmotorer. Tommy Pedersen.

Hjemmeside & Facebook. JWP

Festudvalg. HB

Kapsejlads. JWP

Guldborgsund kommune. JWP

Ansøgninger. BH

Bådpladser. BH

Medlemmer. BH

Optagning og søsætning. MH

 • Øl & Vin. BH

Rengøring. JWP /BH?

 

 1. Arrangementer/bestyrelses ansvarsområde.

Arbejdslørdage. JD/JP?

Pinsetur. MH

Forslag om 1.dags/flere dags tur med flest mulige både til Gedser via evt. Rødsand.

Two-Star & Rødsand Rundt. JW

Sankt-Hans. HB

Sandemann Cup. MH

 

 1. Arbejdslørdage.

Rengøring af klubhus & skure.

Fliser ved mastekran rottesikring.

Sprøjtning af broer.

Ny beklædning af op haler spil hus.

Udskifte rådne brædder på bro.

Male stakit.

Reducere skabe i skur til nuværende behov.

Sikre / fastgøre nordlige bro ved højvandet.

Opsætte ny el stander på brohoved.

 

 1. Skolebåd / delebåd / Nye tiltag. Sonny Kallehave kommer kl. 20:00 med oplæg.

Sonny har skolebåds instruktørmøde tirsdag den 21 marts. Og planer om indkaldelse i april ved opslag & pressemeddelelse til nye interesserede skolebåds elever til sæsonen.

Og hvis der kunne sejles i 3. folkebåde kunne undervisningen sikkert foregå på en fastlagt sejldag om ugen, i stedet for flere dage om ugen.

Sonny ville tale med Tommy Pedersen om der var ønske og planer om tilsvarende hverve arrangement til ungdomsafdelingen.

Sonny havde også planer om Matchrace / Speedrace med 2 – 3 folkebåde for omegnens interesserede firmaer, og havde lavet udkast til opslag / pressemeddelelse.

Sonny havde også planer om at samarbejde med andre sejlklubber i nærheden om fællesarrangement med skole folkebåde, med kapsejlads og fælles spisning og hygge over en weekend i juni.

Et forslag om at lave praktisk kapsejlads kursus i Folkebåde for interesserede sejler på vandet, hvor teori og praksis kunne udføres var også i overvejelserne.

 

Dele /anparts folkebåd. Sonny ville gerne se om der var tilslutning / interesse for at dele sin folkebåd op i anparter, således at flere kunne gå sammen om ejerskabet af hans folkebåd. Således at folkebåden kunne blive i NSL og gøre gavn for klubben og flere der ønskede en sådan delebåd.

 

Bestyrelsen tilsluttede sig helt til de gode initiativer Sonny havde i planer om og BH ville se på og hjælpe med de opslagsudkast, således at budskabet om sejlads / sejlerskole til firmaer og personer kunne blive mere attraktiv.

 

Bestyrelsen ville også give tilsagn om NSL deltagelse med anpart i Folkebåden på ca. 1/3 del til ca. 15.000 kr.

 

 1. Under Evt.

BH ville få lavet historisk tekst opslag hos MYTEK på Dansk, Tysk og Engelsk. Til det opfiskede Anker der er placeret øst for klubhuset. (JD laver stativ, når tekstplade er lavet)

JWP vil tale med Frauke Hofmann om der var mulighed for at oversætte en del på hjemmesiden til tyske gæstesejlere. 

BH ville sørge for at opdatere opslagstavle med nye oplysninger.

JWP ville tage initiativer til at få flere NSL både med ud at sejle om onsdagen til kapsejlads, evt. med forskudt start og mindre om Sejlings bane. Således at der kunne deltage flere til efterfølgende spisning og hygge i klubhuset.

BH spurgte ind til familie medlemskab i NSL. Der omfatter 2 voksne over 18 år, og husstandens børn under 18 år.

 

 

 

   

Referat af Generalforsamling i Nysted Sejlklub den 25. februar 2017.

 

Formand Jesper Walli Pedersen.

Kasser Jørgen Elgaard.

Tommy Pedersen.

Jørgen Pedersen. (fraværdende)

Henning Andersen. (fraværende)

Supplant Margot Hansen.

supplant / referent Jesper Dose.

Formand Jesper W. Pedersen byder velkommen til de frem mødte.

JP byder 6. nye medlemmer velkommen i NSL. (Søren Raahauge Nielsen, Morten Nielsen, Morten Olsen, Heidi Vestergaard, Kirsten Wulff, Anders Jensen)

Der er et medlem der er afgået ved døden Orla Johansen, JP beder de fremmødte om at rejse sig og mindes Orla med 1 minuts stilhed.

JP meddeler at klubben er vært ved kaffe / kringle – øl & vand.

PKT. 1. på dagsorden er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Flemming Henriksen, JP spørger om der er andre forslag? Flemming Henriksen vælges.

FH takker for valget og gør opmærksom på og beder forsamlingen følge god orden og skik under generalforsamlingen. Og går videre til.

PKT. 2.    Bestyrelsens beretning for det forløbende år.

Formand JP beretter.

Endnu et år er gået, og der er taget hul på et nyt og forhåbentlig spændende år.

Der er i bestyrelsen afholdt 6 møder siden sidste generalforsamling.

Bådene kom i vandet i april, vejeret i året har været delvis med os, og vi havde en  dog en blæsende sommer.

Omkring årets arrangementer:

Film aften blev aflyst.

Eftersøgningssejlads blev desværre ikke til noget.

Pinsetur til Femø, blev til Guldborg pga. blæst.

Two Star kapsejlads blev afholdt.

Sankt Hans var ikke til fender fest i år.

I august sejlede vi kapsejlads Rødsand rundt. Jørgen Pedersen fik lov at beholde sin grund på Rødsand.

I september lagde vi som sædvanlig telt til Sandemannn Cup, med deltagelse af 3 både fra NSL. Tommy Pedersen klarede sig flot med en 3. plads i sin klasse.

Match race i Nordet med 3. folkebåde, hvor det var højvandet til gavn for sejladsen.

I december var der Gløgg i Klubhuset.

I januar holdte Rolf Nielsen et interessant foredrag omkring Øllets historie, det var rigtig spændende med tapas og forskellige Carlsberg øl, halvdelen af øllet var sponsoreret af Carlsberg.

I hver måned fra november til april er der madlavning for finere bådsmænd. Blandt andet med spændende vegetarmad a la Dave som stod for menuen.

I vinter halvåret har der været sild på menuen hver den 1. lørdag i måneden.

Omkring Klubben:

Der har været vedligeholdelse i forbindelse med arbejdslørdag.

Der er blevet slået pæle i vifte og bag de fire yderste både.

Der er lavet brohoved.

Lagt de sidste fliser / sf sten.

Der er startet sejlerskole, og der har været 9 elever igennem.

Hjemmesiden kører godt og der har været omkring 15.000 besøgende på siden.

Der har været møde med Guldborgsund kommune omkring ideer til uddybning mv.

Fremtid:

Sejlerskole for nye og gamle medlemmer der er 6 – 7, hvoraf de 5 gerne skulle blive nye medlemmer.

Arbejdslørdag den 29 april 2017, starter som sidste år med morgenmad.

Møde med GK i foråret omkring Rossings have, og fremtid for Nysted Havn mv.

Der er fortsat samtaler med DTU Aqua omkring mulig etablering af ”muslingefarme”

Økonomi:

Økonomi vil JP ikke komme ind på, det tager kasser Jørgen Elgaard senere.

Bestyrelsen er blevet enig i at nedlægge alle udvalg på nær ungdoms udvalg, og græsslånings hold/udvalg. Bestyrelsen beder i stedet for medlemmerne om hjælp ved forskellige arrangementer, hvis der er arbejdsopgaver med videre. Det betyder at medlemmerne i bestyrelsen for hver et ansvarsområde at varetage.

Pedellen nedlægges også efter eget ønske.

Ud over disse aktiviteter, JP har omtalt er der ungdomsafdeling og kapsejlads som Tommy Pedersen og Jørgen Elgaard vil berette om.

Dirigent FH spørger om der er? til formandens beretning. Det er der ikke og beretningen godkendes med klapsalve.

Dirigent FH overlader ordet til ungdomsudvalg ved Tommy Pedersen der beretter.

Der er ca. uændret antal på 9. ungdomssejlere.

Der sejles hver tirsdag, Christian Bruun er udtrådt som instruktør, og Jesper Jacobsen er indtrådt.

Der sejles en gang pr. måned om torsdagen, hvor det mest er træning og øvelse i kapsejlads.

Rødsandsturen med ungdomssejlere og forældre blev aflyst og erstattet af en tur til Holten strand med grillmad og hygge.

Fastelavns tøndeslagning var blevet afholdt

Tidligere ungdomssejler Steffan Jørgensen, havde en klubaften underholdt med spændende billeder og fortælling fra sommer togt som værnepligtig på Konge skibet Dannebro.

Samarbejdet med andre sejlklubbers ungdomssejlere vil blive genoptaget i løbet af sommeren.

Ungdomsafdelingen har fået tilført 2 nyere optimistjoller til erstatning for ældre udslidte joller.

Forsamlingen klappede for beretningen.

Jørgen Elgaard afgav beretning fra kapsejlads området:

Der har været afholdt onsdags kapsejladser, med point score.  Og i år, vandt Jørgen Elgaard.

Two Star sejladsen blev vundet af Sonny Kallehave i Folkebåd.

Rødsand Rundt blev afholdt som respit sejlads, med meget udfordrende vindforhold, og Jesper Walli Pedersen vandt.

3. både fra klubben sejlede med i Sandemann Cup, hvor Tommy Pedesen fik en flot 3. plads i sit løb.

Efter hver kapsejlads afholdes der social sammenkomst og spisning i klubben, som er for alle medlemmer, selvom man ikke har deltaget i kapsejlads.

Forsamlingen klappede for kapsejlads beretningen.

Dirigent FH henledte til

PKT 3. Forlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.

Kasser Jørgen Elgaard startede med at berette at klubben bestod af 49 mandlige, 37 kvindelige, 9 ungdomssejlere, 8 passive som gav tilsammen 110 medlemmer.

Der havde i sæsonen været 260 gæstesejlere.

Herefter gennemgik JE vedlagte regnskab meget grundigt, og patentligt opdeling af de forskellige underkonti.

Og afsluttede med at regnskabet var blevet revideret og godkendt af billags kontrollanterne Benny Harwitz og Karl Krarup.

Dirigent FH spurgte om der var? til regnskabet, det var der ikke, og regnskabet kunne godkendes af forsamlingen.

PKT 4. Budget til det kommende år til godkendelse.

Kasser JE fortalte at der på trods af delvis ledige bådpladser næsten var indkommet de budgetteret indtægter.

Stormflodsrådet havde efter stormflod den 4. januar. Godkendt reparation af skader på den laveste og ældste del af klubhuset for ca. 97.000 kr. Tilbud / overslag fra Jens Frederiksen Totalbyg på 87.521 kr. var modtaget og accepteret til udbedring af og stormsikring af den laveste del af klubhuset.

Herefter gennemgik JE de enkelte poster på Budgettet.

FH spurgte om der var? til Budgettet, det var der ikke, budgettet godkendt med klapsalver.

PKT. 5.   Behandling af forslag til bestyrelsen og eventuel indkommende forslag.

Der var ingen indkommet forslag til bestyrelsen.

PKT. 6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det blev godkendt af forsamlingen.

Formand JP foreslog at der nu blev afholdt 15 minutters kaffe og kage pause.

PKT. 7. Valg.

Formand på valg lige år.

Kasser på valg ulige år. JE ønsker ikke genvalg. Benny Harvitz foreslået, accepteret og enstemmigt valgt af forsamlingen.

Henning Andersen ønsker ikke genvalg. Suppleant Jesper Dose foreslået, accepteret og enstemmigt valgt af forsamlingen.

Forslag til ny suppleant var Hanne Bruun, der indtræder i bestyrelsen.

Jørgen Elgaard foreslås som billags kontrollant, der accepteres og enstemmigt valg af forsamlingen.

PKT. 8. Festudvalget.

Bestyrelsen foreslog at festudvalget nedlægges, og at medlemmerne klarer opgaverne løbende.

Det blev enstemmigt accepteret og godkendt af forsamlingen.

PKT. 9. Ungdomsudvalg.

Forsætter uændret med Tommy Pedersen og Jesper Jacobsen. Enstemmigt godkendt af forsamlingen.

PKT. 10. Eventuelt.

JE foreslog at Generalforsamlingen skulle starte kl. 16:00, så man efterfølgende kunne afslutte generalforsamlingen med varm mad spisning i klubhuset.

Steen ? foreslog at den nye bestyrelse kunne tage forslaget op på bestyrelses møde.

Heidi Pedersen foreslog at bestyrelsen arrangerede fastelavns tøndeslagning som tidligere for både voksne og ungdomssejlere til næste år. Det forslag ville bestyrelsen tage op på møde.

Formand JP vil fra bestyrelsen sige tak til festudvalget, som udfører et kæmpe arbejde, de har en finger med i næsten alle arrangementer.

Tak til madholdet til onsdags kapsejladserne.

Tak til Sonny vedr. hjemmeside og lidt facebook.

Tak til Christian som sørger for kolde drikke.

Til Dan og Christian for rengøring i klubhuset.

Tak til afgående Karen Larsen, Visevært Arne Andersen, (Henning Andersen) og Jørgen Elgaard.

Benny Harvitz takkede for valget til ny kasser, og ville gøre sidt bedste og prøve at leve op til den omhug, patentlige og detaljeret omhug som Jørgen Elgaard havde udvist, men ville nok gøre regnskabet mere digitaliseret, og glæde sig til samarbejdet.

Sonny Kallehave fortalte at den nye hjemmeside ville overgå til Jesper Jacobsen og opfordrede til at fremsende billeder og materiale til hjemmesiden.

Sonny viste billeder fra året der var gået i klubben, med efterfølgende klapsalve.

FH kunne konstatere at der ikke var mere til Generalforsamlingen.

Der sluttede kl. 15:30.   

Referat fra NSL bestyrelsesmøde 2016

Jesper Walli Pedersen

Jørgen Elgaard

Jørgen Petersen

Tommy Pedersen

Jesper Dose

Afbud:

Henning Andersen

Margot Hansen

Dagsorden:

1. Underskrift af sidste referat.

2. Siden sidst.

3. ”Uddybning” info.

4. Harba vedhæftet info.

5. Evt.

Punkt :

1. Underskrifter uden bemærkninger.

2.  JWP fortalte. Man vil ikke ansøge Lollandsfonden i år,da man ikke var kommet i betragtning de forrige år, og ikke er kunde i Danske bank. Man vil ansøge DMI fonden når det bliver annonceret.

Wayfare jollen bruges pt. meget lidt, den har kun været ude at sejle 2 gange i år. Der var enstemmigt forslag til indkøb at full cover dækken, samtidig skal der findes pris på  ophalervogn, som skal gøre det nemmere at håndtere jollen ved i- og optagning.          Jørgen Elgaard tager sig af dette.

JWP vil kontakter Carlsberg for at høre om sponsorater eller andre muligheder, da man ikke er tilfreds med den høje betaling, der er på øl og vand til flaskeautomaten, der ejes af Carlsberg.

Til Sandemann CUP vil Cristian Bruun stå for telt opsætning. JD har klargjort el materiel og kulørte lamper.  Arne Andersen sørger for  opsætning. Det ser ud til at 4 både fra Nysted vil deltage. Bendix fra havnen, JWP, TP og Hugo. Margot havde pt. ikke fået fat i Reinholdt for at høre om mulighed for deltagelse af både fra Vikingen.

JD undersøger pris på 10 borde bænke sæt i Harald Nyborg til arrangementet.

3.  JWP fortalte, at Guldborgsund kommune ville tage uddybnings forslaget med til næste udvalgsmøde, og evt. indkalde NSL til et formøde herom. JE fortalte at han stadig arbejder på ”snehegns” løsningen med oprensning og oppumpning.

4.  Med hensyn til Herba løsning med bookning af pladser og betaling via mobil Pay til klubben, mente bestyrelsen, at det ikke rigtigt kunne komme til at fungere, da  man ikke havde en permanent havnefogede, og at gæste kontrol normalt foregik kort tid om aftenen. Det vil blive undersøgt om Mobil Pay med fordel kan bruges til betaling i klubben, til gæsteplads leje, ophaling, vin mm. 

5. Møntbetaling til brusebad fungerer ikke,  JD undersøger vandspare tryk til bruseren, således at møntautomat kan nedtages.

Da sommerfesten er lagt sammen med kapsejladsen Rødsand rundt, vil bestyrelsen arbejde på, at der næste år vil blive lavet en tilsvarende tursejlads samme dag for motorsejlere, mindre sejlbåde og motorbåde inden for Rødsand. Således at skibene på de 2 sejladser mødes på sidste del inden indsejlingen til Nysted.

Det vil kunne få flere både ud at sejle samme dag til sommerfesten.

Man vil også i forsommeren 2017 programsætte en fælles frokost tur til Gedser, med evt. stop ved Rødsand (hvis vejret tillader dette)

Referat fra NSL bestyrelsesmøde 2016 - 9. Juni i NSL

Referat fra NSL bestyrelsesmøde, - Onsdag 16. marts

2015 - Beretning

2016 - NSL generalforsamling

Vedtægter for Nysted Sejlklub

NSL bestyrelsesmøde 10 februar 2016

Seneste NYT

28-Februar-2016

Generalforsamling 2016

Referat 2016