RUSSISK AFTEN

RUSSISK AFTEN

RUSSISK AFTEN

RUSSISK AFTEN

RUSSISK AFTEN

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I
NYSTED SEJLKLUB LOLLAND
Ifølge vedtægternes §7, stk. 2 og 3 afholdes
Ordinær generalforsamling i klubhuset
Lørdag den 23. februar 2019 kl. 14.00

med følgende dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne § 8 således:

DAGSORDEN:
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år:

- Formandens beretning
- Ungdomsformandens beretning

3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4 Budget for det kommende år til godkendelse.
5 Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår på
visse betingelser udmeldelse af DSU (Dansk Sejlunion). Vedtages udmeldelsen
afholdes EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING umiddelbart efter den
ordinære Generalforsamling. Vedtægternes § 3 skal ændres i overensstemmelse.

6 Fastsættelse af kontingent.
7 Valg jfr. § 11, stk. 2 af:

-Formand (formand er på valg i lige år)
-Kassereren: Benny Harvits ønsker ikke genvalg. (Posten konstitueres)
-Sekretær: Jesper Dose (er foreslået genvalgt)
-Øvrige bestyrelse: Gitte Helver er foreslået
-Suppleant for bestyrelse (1 suppleant på valg): Hanne Bruun er foreslået
genvalgt
-Bilagskontrollant (1 er på valg): Jørgen Elgaard er foreslået genvalgt.

8 -Ungdomsudvalg: Jesper Jacobsen er foreslået genvalgt.
9 -Festudvalg: Foreslås genoprettet. Hanne Bruun, Charlotte Wittrock og Britta

Brockdorff er foreslået.

10 Eventuelt

Bestyrelsen
Jesper Pedersen

Tommy Pedersen, Jørgen Pedersen, Jesper Dose, Benny Harvits.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt skriftligt senest den 09. februar
2019 til Formanden Jesper W. Pedersen, Jernbanegade 10, 4880 Nysted.
Klubben er vært ved en kop kaffe, kage og lidt af drikke.

EVENTUELT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
NYSTED SEJLKLUB LOLLAND
Lørdag den 23. februar 2019 kl. ca. 15.30

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Vedtægstsændring:
Bestyrelsens forslag om udmeldelse af Dansk Sejlunion og dermed Sydstævne-
kredsen kræver ændring af vedtægternes § 3 således:
Gældende bestemmelse:
§ 3---MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og
Sydstævne-kredsen og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

Ændres til:
§ 3---MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER: Klubben er ikke medlem af nogen
organisation.

3. Eventuelt.

Aktiviteter

13-Januar-2018

Program for 2018

Onsdags sejlads

03-Januar-2018

Kapsejladser 2018

Nysted sejlerskole

14-August-2017

Skolebåd

Juniorafdeling NYT NYT

15-April-2018

SOMMER PROGRAM 2018

Med venlig hilsen Formand :

Jesper Walli Pedersen